Web図鑑, 碧南海浜水族館

アカメ 英名:Japanese lates、Japanese ...